Fredagen den 15 december kommer följande lantbruksdokument att uppdateras till en ny version. Ändringarna kommer endast med när du hämtar ett nytt dokument. Befintliga/redan tillagda dokument behåller föregående version. 
Köpekontrakt - Lantbruk

Flertalet ändringar enligt nedan:

 • §2, Villkor om lån – är nu samma som i Köpekontrakt – småhus.
 • Paragraf om stödrätter borttagen.
 • Ny dold paragraf som heter "Fördelning av köpeskilling", rubrik tillagd gällande byggnadsinventarier. 
 • Paragrafen Skogsbruksplan heter nu Skog. Nya dolda texter finns som alternativ under denna paragraf. 
 • §21, Fastighetsreglering – text om att söka förvärvstillstånd är nu borttagen i stycket.

Avtal i samband med fastighetsreglering

Flertalet ändringar enligt nedan:

 • Parterna är ändrat till fastighetsägarna.
 • §1, Område - text uppdaterad. 
 • §3, Betalningssätt - punkt 2 är uppdaterad till 15 arbetsdagar. 
 • §5, Delaktigheter, rättigheter och belastningar - ny titel och text. Variabler som hämtar uppgifter från lantmäteriutdraget ligger nu dolda. 
 • §6, Förrättningskostnader - betalas av Tillträdaren är nu standard. 
 • §7, Text ändrad till "justeras nu mellan fastighetsägarna i samband med likvidens erläggande".
 • §8, Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter har nu textalternativ i grupp.
 • §9, Ansvar för skada är uppdaterad. 
 • §13, Städning och kvarglömd egendom har nu samma alternativ som i köpekontraktet. 
 • §14, Eventuella avvikelser - små justeringar i texten samt en ny dold text finns.
 • §15, Inlämnande av överenskommelsen till Lantmäteriet - textalternativ om bilaga 2 finns som gruppalternativ.
 • Tilläggsklausuler - Alla besiktningsklausuler är borttagna - eftersom besiktning måste ske av fastigheten innan avtalet tecknas.
 • Paragraf "Skog" tillagd, samma som i köpekontraktet.
 • Villkor om lån är borttaget. 
 • Friskrivning generell tillagd.
 • Byggnad på ofri grund - titel tillagd - Egen text kan infogas. 


Ansökan om samt medgivande till fastighetsreglering

Flertalet ändringar enligt nedan:

 • Text uppdaterad i följande "paragrafer": Sökanden, Önskad åtgärd, Ersättning, Aktmottagare, Övriga. 
 • I paragrafen Önskad åtgärd - ny dold paragraf om "skrivelse om servitut", samt text om avvikande areal.
 • Titeln Delaktigheter är ändrat till "Delaktigheter, rättigheter och belastningar". Text om koppling till utdraget borttaget. Andra stycket om andelar i samfälligheter är nu dold. 
 • Titeln "Uppgifter om andra fastigheter och personer som berörs av förrättningen" är ändrad till "Fullmakt". 
 • Handlingar som bifogas - Fastighetsutdrag är borttaget och karta tillagd. 


Har du några frågor gällande förändringarna ovan, kontakta susanne@mspecs.se